toot cho phép bạn mod speed game ,ứng dụng java. Làm game chạy nhanh hơn với mod speed.
Nhập link có dạng http://xxx.com/xx.jar [nên import qua url để tiết kiệm kb] cách lấy link .jar (nhập link của xtgem vào đây ):

hoặc chọn file từ máy