truyển đổi jar thành jad

nhập link file jar(nhập link của xtgem vào đây ):

hoặc chọn file từ máy(.jar1, .zip)