công cụ cho phép bạn chuyển đổi link jad thành jar


Nhập link có dạng http://xxx.com/xx.jad (nhập link của xtgem vào đây ):

Hoặc chọn phần mềm từ máy (.zip,_jad,.jad1)