Công cụ giúp ẩn ứng dụng online cho máy s40v5, v6 đã hack phone

Công cụ giúp ẩn ứng dụng online cho máy s40v5, v6 đã hack phone( hack ẩn trên pc), để hack phone hãy vào đây

Nhập link có dạng http://xxx.com/xx.jar [nên import qua url để tiết kiệm kb] cách lấy link .jar (nhập link của xtgem vào đây ):

Hoặc chọn phần mềm từ máy (.zip,_jar,.jar1)


Chú ý: sau khi sửa ẩn thành công, file chỉ tồn tại 1 thời gian ngắn, vì thế hãy sao lưu tập tin của bạn khi sửa ẩn xong';